Favorīti :

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI*

 

  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Izsoles noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā arī kā Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdoti transportlīdzekļi. Noteikumi ir saistoši visiem izsoles dalībniekiem.
Par transportlīdzekli šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīta jebkura Portāla sadaļā „ Izsole” publicēta ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem vai uz ūdens (automašīnas, piekabes, puspiekabes, traktortehnika, kemperi, kvadracikli, motocikli, sniega motocikli, ūdens motocikli, laivas). Katram transportlīdzeklim tiek piešķirts izsoles kārtas numurs.
Visi transportlīdzekļi tiek izlikti pārdošanai izsolē un tiek izsolīti tikai un vienīgi ar transportlīdzekļu īpašnieku akceptu. Transportlīdzekļi nav nevienam citam atsavināti, par tiem nav strīdu, tie nav apgrūtināti ar parādiem un ar jebkādām lietu un saistību tiesībām, zem aizlieguma vai aresta neatrodas.
Izsole notiek darbdienās, izņemot dienas, kuras ASV ir noteiktas kā brīvdienas. Izsoles sākšanās laiks norādīts Portālā. Izsole notiek līdz tās slēgšanas brīdim.

 

  DALĪBA IZSOLĒ

Dalība izsolē ir bezmaksas.
Par izsoles dalībnieku var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura ir iepazinusies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ko apliecinājusi, parakstot minētos Noteikumus, iesniegusi HenicalAutoAuctions rakstisku pieteikumu, turpmāk tekstā – Pieteikums,  un  iemaksājusi nodrošinājumu Pieteikumā norādītajā apmērā.
Juridiskai personai pirms Noteikumu parakstīšanas jāuzrāda HenicalAutoAuctions Uzņēmumu reģistra lēmuma oriģināls par pārstāvības tiesībām vai pilnvara kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma oriģinālu par pārstāvības tiesībām.
Dalību izsolē dalībnieks realizē ar HenicalAutoAuctions starpniecību, pamatojoties uz dalībnieka iesniegto Pieteikumu.
Nodrošinājums jāiemaksā 15% apmērā no plānotās maksimālās izsoles likmes, bet ne mazāk kā USD 750.00 Atsevišķos gadījumos atkarībā no izsoles veida iemaksājamā nodrošinājuma procenta apmērs var mainīties.
Nodrošinājumam ir jābūt iemaksātam ne vēlāk kā vienu stundu pirms izsoles sākšanās. Ja nodrošinājums tiek iemaksāts bezskaidrā naudā, tas uzskatāms par iemaksātu, kad attiecīgā naudas summa pilnā apmērā ir ieskaitīta Pieteikumā norādītajā HenicalAutoAuctions norēķinu kontā. Ja nodrošinājums tiek iemaksāts skaidrā naudā, tas uzskatāms par iemaksātu, kad attiecīgā naudas summa pilnā apmērā ir nodota HenicalAutoAuctions pārstāvim.
Pēc Pieteikuma parakstīšanas plānoto maksimālo izsoles likmi var palielināt, iemaksājot attiecīgu nodrošinājumu, bet to nevar samazināt vai atsaukt.
Dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, iegūst Nosolītāja statusu.
Gadījumos, kad likme starp diviem vai vairākiem izsoles dalībniekiem ir vienāda, par Nosolītāju tiek uzskatīts dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis izsoles cenas piedāvājumu.
Izsole bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt atcelta vai atlikta. HenicalAutoAuctions nav pienākuma izskaidrot dalībniekam  izsoles atcelšanas vai atlikšanas iemeslu.

 

 

  IZSOLES VEIDI

Pirms Izsole – atvērta izsole, kas sākas ar brīdi, kad transportlīdzeklis publicēts Portālā, un beidzas izsoles dienā vienu stundu pirms Online Izsoles sākšanās. Dalībniekam ir iespēja pirms Online Izsoles izteikt savu izsoles cenas piedāvājumu par transportlīdzekli. Portālā katram transportlīdzeklim norādīta informācija par pašreizējo augstāko solītāju un tā piedāvāto izsoles cenu. HenicalAutoAuctions dalībnieka vārdā palielinās likmi par 1 izsoles soli, nepārsniedzot Pieteikumā norādīto maksimālo likmi, ar mērķi saglabāt dalībnieka kā augstākās cenas solītāja statusu. Ja dalībnieka likme būs visaugstākā Pirms Izsolē, tad izsoles otrais posms – Online Izsole, tiks uzsākts ar dalībnieka likmi kā Online Izsoles sākuma likmi.
Online Izsole – tiešsaistes režīmā notiekoša izsole, kuras laikā dalībniekam ir iespēja piedalīties izsolē un veikt likmes pret citiem izsoles dalībniekiem no visas pasaules. HenicalAutoAuctions dalībnieka vārdā, pamatojoties uz dalībnieka iesniegto Pieteikumu, veiks likmes, nepārsniedzot Pieteikumā norādīto maksimālo likmi. Dalībnieka likme tiks palielināta par 1 izsoles soli. Ja Online Izsoles laikā jaunas likmes netiek veiktas, automātiski ieslēdzas piecu sekunžu laika atpakaļ skaitīšanas taimeris. Ja laikā, kamēr darbojas laika atpakaļ skaitīšanas taimeris, jaunas likmes netiek veiktas, pēc piecu sekunžu laika atskaites, izsole tiek automātiski slēgta, likmes vairs netiek pieņemtas un Nosolītāja statusu iegūst dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu.
BID4U Izsole – izsole atvērta visiem Portālā izvietotajiem transportlīdzekļiem gan Pirms Izsolē, gan Online Izsolē un automātiski pārstāv augstākās summas solītāju. HenicalAutoAuctions dalībnieka vārdā automātiski palielinās likmi līdz Pieteikumā norādītajai  maksimālajai likmei. HenicalAutoAuctions automātiski solīs tikai 1 izsoles soli augstāk par pašreizējo likmi, ar mērķi saglabāt dalībnieka kā augstākās cenas solītāja statusu. Tādējādi dalībniekam tiek dota iespēja iegādāties transportlīdzekli zem dalībnieka noteiktās maksimālās cenas, kā arī vienlaicīgi piedalīties vairākās izsolēs, ja izsole nepārsniedz dalībnieka noteikto maksimālo likmi.
Sealed Izsole – slēgta izsole, kura tiek rīkota atsevišķiem transportlīdzekļiem un kuras laikā dalībniekam ir iespēja vienu reizi izteikt savu likmi ar mērķi piedāvāt augstāko cenu par konkrēto transportlīdzekli. HenicalAutoAuctions dalībnieka vārdā veiks likmi saskaņā ar Pieteikumā norādīto. Izsoles likmju pieteikuma laikam noslēdzoties, HenicalAutoAuctions patentētā izsoles platforma automātiski apkopos datus par visām likmēm un paziņos dalībnieku, kurš, pamatojoties uz pieņemtajām likmēm, tiks atzīts par visaugstāko solītāju attiecībā pret pārējiem izsoles dalībniekiem, tas ir, par Nosolītāju.
TimeSold-5 Izsole – tiešsaistes režīmā notiekoša izsole, kura tiek rīkota atsevišķiem transportlīdzekļiem un kuras laikā, izmantojot patentēto izsoles platformu, dalībniekam ar HenicalAutoAuctions starpniecību ir iespēja veikt likmes tiešsaistes režīmā. Izsoles likmes tiek veiktas saskaņā ar iesniegto Pieteikumu un tās nepārsniedz Pieteikumā norādīto dalībnieka maksimālo likmi. Dalībnieka likme tiks palielināta par 1 izsoles soli. TimeSold-5 Izsoles laikā pēc pēdējās augstākās likmes veikšanas izsoles norises laiks tiek automātiski pagarināts par piecām minūtēm un ieslēdzas piecu minūšu laika atpakaļ skaitīšanas taimeris. Ja laikā, kamēr darbojas laika atpakaļ skaitīšanas taimeris, jaunas likmes netiek veiktas izsole tiek automātiski slēgta, likmes vairs netiek pieņemtas un Nosolītāja statusu iegūst dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu.

 

  IZSOLES SOĻU LIKMES

Pirms dalības izsolē, dalībniekam jāiepazīstas ar izsoles soļu likmēm.
Ja nav norādīts citādi, visas izsoles notiek ASV dolāros ar augšupejošu soli.
Izsoles soļu likmes:


Izsoles likme 

No                           Līdz                       Solis
$  10 .00                  $ 100.00                 $ 5.00
$  101.00                 $ 500.00                 $ 10.00
$  501 .00                $ 1,000.00              $ 50.00
$  1,001.00              $ 5,000.00              $ 100.00
$  5,001.00              $ 50,000.00            $ 500.00
$  50,001.00            $ 100,000.00          $ 1,000.00

 

  TRANSPORTLĪDZEKĻA STATUSS

Katram transportlīdzeklim ir noteikts statuss, no kura atkarīgs, vai Nosolītājs tiks apstiprināts par izsoles uzvarētāju. Uz transportlīdzekļa statusu norāda attiecīgs pie transportlīdzekļa norādīts apzīmējums: 

Pure Sale”, „Minimum Bid” vai „On Approval”.


Ja transportlīdzeklim ir noteikts statuss „Pure Sale”, tādā gadījumā transportlīdzeklis tiks pārdots par augstāko nosolīto cenu bez jebkādas noteiktās minimālās cenas.

 

Ja transportlīdzeklim ir noteikts statuss „Minimum Bid”, tādā gadījumā transportlīdzekļa īpašnieks ir noteicis transportlīdzekļa pārdošanas minimālo cenu, kurai jābūt sasniegtai, lai transportlīdzeklis tiktu pārdots. Minimālā cena netiek publiskota. Gadījumā, ja augstākā nosolītā cena nesasniedz transportlīdzekļa īpašnieka noteikto minimālo cenu, transportlīdzekļa īpašnieks ir tiesīgs atteikties transportlīdzekli pārdot.


Ja transportlīdzeklim ir noteikts statuss „On Approval”, tādā gadījumā transportlīdzekļa īpašnieks ir piešķīris sev izvēles tiesības attiecībā uz nosolītās augstākās cenas pieņemšanu vai atteikšanos to pieņemt.


  IZSOLES UZVARĒTĀJA APSTIPRINĀŠANA
Nosolītājs iegūst izsoles uzvarētāja statusu ar brīdi, kad viņš par tādu apstiprināts saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto.
Lēmumu par Nosolītāja apstiprināšanu vai neapstiprināšanu par izsoles uzvarētāju HenicalAutoAuctions paziņo Nosolītājam elektroniskā vēstulē, nosūtot to ar elektroniskā pasta starpniecību uz Pieteikumā norādīto Nosolītāja elektroniskā pasta adresi, ja puses nav vienojušās citādi. Lēmums uzskatāms par paziņotu ar brīdi, kad elektroniskā vēstule nosūtīta Nosolītājam.

Transportlīdzekļa ar statusu „Pure Sale” izsolē Nosolītājs tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju neatkarīgi no nosolītās cenas.

Transportlīdzekļa ar statusu „Minimum Bid” izsolē Nosolītājs tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju, ja nosolītā augstākā cena ir sasniegusi transportlīdzekļa īpašnieka noteikto minimālo cenu. Ja nosolītā augstākā cena nav sasniegusi transportlīdzekļa īpašnieka noteikto minimālo cenu, Nosolītājs tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju tikai pēc transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas par augstākās cenas pieņemšanu saņemšanas vai vienai pusei pieņemot otras puses izteikto cenas piedāvājumu.

Pēc transportlīdzekļa ar statusu „Minimum Bid” izsoles noslēgšanās augstākā izsoles cena tiek paziņota transportlīdzekļa īpašniekam, kurš trīs darba dienu laikā, ieskaitot izsoles dienu, paziņo, vai piekrīt pieņemt augstāko cenu vai atsakās to pieņemt.
Ja transportlīdzekļa īpašnieks atsakās pieņemt augstāko cenu, abām pusēm ir tiesības izteikt savu minimālās cenas piedāvājumu. Pusei, kurai minimālās cenas piedāvājums izteikts, 24 stundu laikā no piedāvājuma saņemšanas brīža jāpaziņo, vai viņa piekrīt pieņemt minimālās cenas piedāvājumu vai atsakās to pieņemt, vai jāizsaka savs minimālās cenas piedāvājums.
Ja Nosolītājs minētajā termiņā nedod savu piekrišanu, uzskatāms, ka Nosolītājs transportlīdzekļa īpašnieka izteikto minimālās cenas piedāvājumu ir noraidījis.
Transportlīdzekļa īpašnieka izteiktā minimālās cenas piedāvājuma noraidīšanas gadījumā, Nosolītājam netiek uzliktas nekādas papildus saistības, soda naudas, komisijas vai jebkādi citi maksājumi.
Transportlīdzekļa ar statusu „On Approval” izsolē Nosolītājs tiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju tikai pēc transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas par augstākās cenas pieņemšanu saņemšanas vai vienai pusei pieņemot otras puses izteikto cenas piedāvājumu.
Pēc transportlīdzekļa ar statusu „On Approval” izsoles noslēgšanās augstākā izsoles cena tiek paziņota transportlīdzekļa īpašniekam, kurš 24 stundu laikā paziņo, vai piekrīt pieņemt augstāko cenu, vai atsakās to pieņemt.
Ja transportlīdzekļa īpašnieks atsakās pieņemt augstāko cenu, abām pusēm ir tiesības izteikt savu cenas piedāvājumu. Pusei, kurai cenas piedāvājums izteikts, 24 stundu laikā no piedāvājuma saņemšanas brīža jāpaziņo, vai viņa piekrīt pieņemt cenas piedāvājumu vai atsakās to pieņemt, vai jāizsaka savs cenas piedāvājums.
Ja Nosolītājs minētajā termiņā nedod savu piekrišanu, uzskatāms, ka Nosolītājs transportlīdzekļa īpašnieka izteikto cenas piedāvājumu ir noraidījis.
Transportlīdzekļa īpašnieka izteiktā cenas piedāvājuma noraidīšanas gadījumā, Nosolītājam netiek uzliktas nekādas papildus saistības, soda naudas, komisijas vai jebkādi citi maksājumi.

 

  NOSOLĪTĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA APMAKSA

Izsoles uzvarētājs trīs darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, ieskaitot paziņošanas dienu, bet ne vēlāk kā līdz trešās darba dienas plkst. 12.00, veic transportlīdzekļa apmaksu pilnā apmērā saskaņā ar izsoles rezultātiem, kā arī apmaksā visus ar izsoli saistītos izdevumus. Iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts maksā par transportlīdzekli.

Ar izsoli saistītie izdevumi tiek aprēķināti, izmantojot Portālā izvietoto cenu kalkulatoru. Ar izsoli saistīto izdevumu apmērs mainās atkarībā no nosolītās cenas par transportlīdzekli un transportlīdzekļa atrašanās vietas. Ar paredzamo ar izsoli saistīto izdevumu apmēru dalībniekam ir iespējams iepazīties pirms izsoles, norādot cenu kalkularorā pieprasīto informāciju. Parakstot šos Noteikumus, dalībnieks apliecina, ka ar izsoli saistītajiem izdevumiem ir iepazinies.

Visi ar izsoli saitītie nodokļi, nodevas, komisijas un citi ar izsoli saistītie maksājumi var mainīties atkarībā no izsoles veida un/vai izsoles norises vietas.

Norēķini tiek veikti ASV dolāros bezskaidrā vai skaidrā naudā.

Izsoles uzvarētājs iegūst īpašuma tiesības uz izsolē nopirkto transportlīdzekli ar brīdi, kad pilnībā veicis visus saskaņā ar šiem Noteikumiem viņam uzliktos maksājumus.

 

  TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEGĀDE
Izsoles uzvarētājs trīs darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, ieskaitot paziņošanas dienu, bet ne vēlāk kā līdz trešās darba dienas plkst. 12.00, paraksta transportlīdzekļa piegādes līgumu.
Transportlīdzekļa nodošana - pieņemšana notiek, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

  TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKAIS STĀVOKLIS UN GARANTIJA

Informācija, kas izvietota Portālā par konkrēto transportlīdzekli, ir vispārīga rakstura. HenicalAutoAuctions negarantē, ka transportlīdzekļa komplektācijā būs tā atslēgas. Atkarībā no transportlīdzekļa izsoles vietas dažos reģionos var būt izsolīti transportlīdzekļi ar trūkstošiem izgatavotāja noteiktiem identifikācijas numuriem (VIN), tāpēc HenicalAutoAuctions nevar garantēt to esamību. HenicalAutoAuctions negarantē transportlīdzekļu atbilstību vietējiem noteikumiem par izplūdes gāzu emisiju un/vai drošības standartiem un/vai iespējamību nodrošināt šādu atbilstību, kā arī transportlīdzekļa gaismas ierīču darbības atbilstību noteikumu normām un regulām.

Transportlīdzeklis var nebūt piemērots lietošanai kā transportlīdzeklis un tam var būt nepieciešami būtiski remonti un/vai izdevumi.
Pirms izsoles iespējams iegūt pilnu informāciju par transportlīdzekli un tā tehniskā stāvokļa novērtējumu, pasūtot HenicalAutoAuctions maksas tehnisko ekspertīzi. Sertificēts, neatkarīgs transportlīdzekļa vērtētājs veiks transportlīdzekļa novērtējumu uz vietas un sniegs kvalificētu ekspertīzes slēdzienu, kā arī katrs izsoles dalībnieks pirms izsoles var iepazīties ar pilnu auto vēstures izdruku ASV federālajos reģistros www.instavin.com un www.carfax.com

 

  IZSOLES ATZĪŠANA PAR NENOTIKUŠU 

Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja:

  Dalībnieks nav iemaksājis Nodrošinājumu pilnā apmērā saskaņā ar šajos Noteikumos un Pieteikumā noteikto;

  Dalībnieks netiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju;

  Izsoles uzvarētājs nav veicis saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto viņam saistošos maksājumus;

  Izsole ir atcelta vai atlikta.

Ja dalība izsolē tiek atzīta par nenotikušu sakarā ar to, ka Dalībnieks nav iemaksājis Nodrošinājumu pilnā apmērā, vai dalībnieks netiek apstiprināts par izsoles uzvarētāju, vai izsole ir atcelta vai atlikta, iemaksātais nodrošinājums tiek atmaksāts dalībniekam, ja puses nav vienojušās par nodrošinājuma izmantošanu dalībnieka dalības nodrošināšanai citā izsolē.

HenicalAutoAuctions ir tiesības ieturēt bankas komisijas izdevumusun citus pamatotus izdevumus, kas radušies, nodrošinot piedalīšanos izsolē vai jebkādus citus izdevumus, kas saistīti ar nodrošinājuma atmaksas nodrošināšanu.

HenicalAutoAuctions paziņo izsoles dalībniekam lēmumu par nenotikušu izsoli.

 

  CITI NOTEIKUMI
Dalībnieks apstiprina un piekrīt, ka HenicalAutoAuctions ir tiesīgs veikt dalībnieka personas datu apstrādi, tai skaitā pieprasīt un saņemt dalībnieka personas datus no jebkurām trešajām personām un likumdošanā noteiktajā kārtībā izveidotām datu bāzēm. Bez tam dalībnieks piekrīt, ka saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai HenicalAutoAuctions ir tiesīgs to izpildē iesaistīt trešās personas, kā arī nepieciešamības gadījumā izpaust tām dalībnieka personas datus.
Ja Noteikumi tiek tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts teksts latviešu valodā, bet teksti citās valodās ir uzskatāmi tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

 

 

 

  * Ar Izsoles noteikumu un nosacījumu pilnu tekstu iespējams iepazīties pie HenicalAutoAuctions pārstāvja.

 

 

 

 

 

                                                                                                  HenicalAutoAuctions.

 

 

© 2003 - 2013, HenicaL LtD
Krustabaznīcas iela 9a,
Rīga, LV-1006
Tel.: +371 29154111